Terms of Service

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการที่จัดทำโดย NJWEBDD (“เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) การเข้าถึงและการใช้บริการของเรามีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ การมีส่วนร่วมกับเราและใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

ขอบเขตของการบริการ

NJWEBDD ให้บริการด้านการออกแบบที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบตัวการ์ตูน การออกแบบมาสคอต การออกแบบโลโก้ การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกบริการใดๆ ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

การออกแบบทั้งหมดที่สร้างโดย NJWEBDD เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อชำระเงินเต็มจำนวน ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งานและลิขสิทธิ์การออกแบบที่สร้างขึ้นสำหรับพวกเขา ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการได้รับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการออกแบบที่มีให้

ข้อกำหนดโครงการ

แต่ละโครงการจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงโครงการที่แยกจากกันโดยสรุปการส่งมอบเฉพาะ ลำดับเวลา เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขเฉพาะโครงการอื่นๆ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับโครงการ รวมถึงการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะที่จำเป็นใดๆ ภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้

การชำระเงินและการคืนเงิน

การชำระเงินสำหรับบริการของเราจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงโครงการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การชำระเงินทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจกับงานที่ส่งมอบ เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงตามสมควรตามข้อตกลงของโครงการ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใด NJWEBDD กรรมการ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยไม่ตั้งใจ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรืออื่นๆ การสูญเสียที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา; (ii) พฤติกรรมหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามในบริการ; (iii) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากบริการ; และ (iv) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณหรือเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่ง หากพบว่าการแก้ไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ล้มเหลวจากวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของ [เขตอำนาจศาล] โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราอีกต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในหน้าติดต่อของเรา

หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้